Prawa dziecka

Dziecko, jak każdy człowiek, posiada swoje prawa. Stanowią one przedmiot deklaracji międzynarodowych. Pierwszą była, uchwalona z inicjatywy Ligi Narodów w 1924 r. tzw. Deklaracja Genewska. Drugą jest Deklaracja Praw Dziecka, uchwalona jednomyślnie 20 XI 1959 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Deklaracja ta jest zbiorem postulatów dotyczących zapewnienia dzieciom właściwych warunków życia i rozwoju, sprecyzowanych szczegółowo w formie 10 zasad. Głoszą one m.in. równość praw wszystkich dzieci, prawo do warunków zapewniających prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, prawo do nauki (bezpłatnej i obowiązkowej przynajmniej w zakresie szkoły podstawowej), ochronę przed dyskryminacją rasową, religijną lub jakąkolwiek inną. Zasady te mówią również, że z chwilą przyjścia na świat dziecko ma prawo do nazwiska i obywatelstwa oraz że należy je chronić przed zaniedbaniem, okrucieństwem i wyzyskiem. Nie powinno być ono przedmiotem handlu w żadnej formie.

Ponieważ do harmonijnego rozwoju swej osobowości dziecko potrzebuje miłości i zrozumienia, powinno rosnąć (w miarę możliwości) pod opieką rodziców, w atmosferze życzliwości i bezpieczeństwa. W pierwszych latach życia nie wolno dziecka oddzielać od matki, chyba że w wyjątkowych przypadkach.

We wstępie Deklaracji zwrócono uwagę, iż dziecko, z powodu niedojrzałości fizycznej i umysłowej wymaga szczególnej opieki i troski, a także odpowiedzialnej opieki prawnej zarówno po urodzeniu jak też przed urodzeniem. Ludzkość zaś powinna dać dzieciom to, co ma najlepszego, aby zapewnić im szczęśliwe dzieciństwo i korzystanie z praw i swobód wymienionych w Deklaracji.

Zasady Deklaracji Praw Dziecka zostały rozwinięte i uzyskały moc prawnie wiążącą w Konwencji Praw Dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1989 roku. Jest ona wielostronną umową międzynarodową i zawiera pełen katalog praw dziecka. Polska ratyfikowała tę Konwencję 1 1990 r. A jak w praktyce wygląda respektowanie praw dzieci? Na to pytanie niech każdy odpowie sam.

Prawa dziecka według zasad Janusza Korczaka

Janusz Korczak na podstawie miłości do dzieci i swojej wieloletniej pracy z nimi określił podstawowe prawa dziecka. Według niego dziecko ma prawo do:

  • radości
  • tajemnicy
  • wyrażania swoich myśli i uczuć
  • szacunku
  • upadków
  • niewiedzy
  • własności
  • nauki poprzez zabawę
  • bycia sobą
  • niepowodzeń i łez
Czytaj też  Prezent dla dziecka

Zobacz też