Rodzina 500 plus – 500 zł na dziecko.

Program 500+ został stworzony przez Prawo i Sprawiedliwość latem 2015 roku. Ustawę dotyczącą wypłat świadczeń uchwalono w lutym 2016 r. Celem programu jest udzielenie pomocy finansowej polskim rodzinom poprzez comiesięczną wypłatę świadczenia pieniężnego. Według pomysłodawców programu powinien on w dłuższym okresie czasu zwiększyć liczbę rodzących się w Polsce dzieci.

Dla kogo 500 zł na dziecko?

Od chwili wymyślenia program przeszedł kilka modyfikacji. Obecnie wiadomo, że o dodatkowe 500 zł na dziecko będą się mogli ubiegać opiekunowie posiadający na wychowaniu dzieci, które nie przekroczyły 18 roku życia. W przypadku 500 zł na pierwsze dziecko program zakłada próg dochodowy w wysokości 800 zł na osobę w rodzinie (w przypadku dziecka niepełnosprawnego próg ten wynosi 1200 zł). Począwszy od drugiego dziecka nie ma limitu dochodu: świadczenie dostaną wszyscy, także rodziny zamożne. Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności składania dokumentów potwierdzających wysokość dochodów.

Gdzie znaleźć wzór wniosku?

Wzór formularza można otrzymać w urzędzie miasta lub gminy bądź pobrać ze strony internetowej, np. z oficjalnej strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wniosek składa się z dwóch części. W pierwszej wpisuje się dane osoby ubiegającej się o świadczenie oraz dane dzieci, które znajdują się pod jej opieką. W drugiej części składamy podpisy pod oświadczeniami związanymi z prawem do świadczenia w ramach programu 500+ i pod specjalnie przygotowanym pouczeniem oraz wypisujemy listę załączników. Wypełnienie wniosku nie powinno stwarzać nikomu problemu: należy podać takie dane, jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, stan cywilny, nr pesel, nr dokumentu tożsamości (dokument tożsamości wymagany jest dla opiekuna).

Osoby, które chcą otrzymać świadczenie także na pierwsze dziecko, muszą wypełnić jeszcze dołączony do wniosku załącznik o dochodach oraz dokumenty potwierdzające wysokość dochodów uzyskanych w poprzednim roku podatkowym.

Składanie wniosku

Wypełnione dokumenty należy złożyć we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania urzędzie miasta lub gminy. Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. Wnioski, które zostaną złożone do 30 czerwca 2016 roku umożliwią wypłatę świadczenia z wyrównaniem od kwietnia 2016 r. Wnioski złożone po 30 czerwca 2016 umożliwią wypłatę świadczenia począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek. Za przygotowanie zaplecza związanego ze składaniem i obsługą wniosków odpowiedzialne są samorządy lokalne.

Czytaj też  Chusty i nosidełka dla dzieci

Wypłata świadczenia

Rozpoczęcie wypłaty świadczenia przewidziane jest na drugi kwartał 2016 r. Prawo do 500 zł na dziecko ma być przyznawane na 12 miesięcy (docelowo od 1 października do 30 września roku następnego). Po upływie tego terminu świadczeniobiorcy będą musieli ponownie składać dokumenty (w celu otrzymywania świadczenia przez kolejne 12 miesięcy). Jedynie w pierwszym roku obowiązywania programu prawo do 500 zł na dziecko ma być przyznane na okres dłuższy niż rok: od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. Świadczenie powinno być wypłacone najpóźniej ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy wskazany przez opiekuna lub w formie gotówkowej.

Reakcje na program 500+

Program 500+ jest przez niektórych bardzo chwalony, przez innych – ostro krytykowany.
Partia rządząca twierdzi, że program ten jest jedyną deską ratunku dla spadającej liczby urodzin dzieci w Polsce. Wg PiS wprowadzenie programu zarówno strony zwiększy dzietność polskich rodzin, jak również pomoże im wychowywać dzieci w godnych warunkach.
Opozycja krytykuje ustawę, twierdząc, że Polski na nią po prostu nie stać. Samorządy lokalne także nie są zachwycone: muszą w stosunkowo krótkim czasie przygotować całe zaplecze do obsługi programu (m.in. wydelegować pracownika do przyjmowania i obsługi składanych wniosków).
A polskie rodziny? Zdania są podzielone, ale jednak większość z nas cieszy się, że otrzyma dodatkową pomoc pieniężną. A ci, którzy mają obawy co do stabilności budżetu po wejściu w życiu programu, mówią: „Nie pochwalam, ale jak przyznają mi dodatkowe pieniądze na wychowanie dziecka, to skorzystam”.

Zobacz też